ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์

โครงการ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม”
ที่มาโครงการ :
คุณทองมา อยากช่วยเหลือสังคมแต่มีเวลาไม่มากพอที่จะไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จึงมีแนวคิดในการบริจาคเงินทุนส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ” ให้กับมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรณ์ต่างๆที่ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ การบริจาคเงินทุนส่วนตัวแยกออกมาจากการตอบแทนสังคมในนามของบริษัทฯ จึงทำให้คุณทองมา สามารถพิจารณาเลือกบริจาคทุนให้กับมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ เพื่อไปดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้าน ศาสนา การศึกษา และสังคม ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ 2563

กิจกรรมด้านต่างๆ ของทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์
กิจกรรมด้านศาสนา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมด้านการศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมด้านสังคม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์
มอบทุนรวม
112
หน่วยงาน
รวมเป็นจำนวนเงิน
522
ล้านบาท
การดำเนินโครงการ :
เริ่มดำเนินการมอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 15 ที่ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ มอบทุนให้แก่องค์กรต่างๆ
Copyright © 2024 Pruksa Inc.