รู้จักพฤกษา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2536 โดยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท และได้แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อที่ 27 เมษายน 2548
ปัจจุบัน บริษัทฯ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง รวมถึงในต่างประเทศ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมการก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ (Pruksa Precast Concrete Factory) ที่ทันสมัยในระดับโลก รวมถึงนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับรางวัลการันตีด้านคุณภาพในเวทีระดับโลกมากมาย พร้อมกันนี้ยังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและโปร่งใส่ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งให้บริษัทฯ เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
Precast Concrete Factory
ก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป โรงงานแรก โดยใช้ระบบการ ผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัย ที่สุดใน ประเทศไทยในขณะนั้น มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 650 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่า ที่ดินอันเป็นที่ตั้งโรงงาน)
27 เมษายน
บริษัทฯ เปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด
6 ธันวาคม
เข้าทําการซื้อหายในตลาดหลักทรัพย์ฯครั้งแรก
B.P.I.
นําระบบบริหารจัดการ Business Process Improขement (B.P.1.) จากบริษัท IBM (ประเทศไทย) มาใช้ เพื่ อปรั บปรุงกระบวนการทํ างาน และรองรั บการขยายตั วของธุรกิจ
SBU
ปรับโครงสร้างองค์กรเป็น หน่วยธุรกิจ (Strategic Business Unit : SBU) เพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์ ในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว
ปี พ.ศ. 2551
มิถุนายน
ก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีขนาดพิเศษ (Special Element) และเริ่มดําเนินการผลิตในเดือนมิถุนายน 2551 โดยมีกําลังการผลิตสูงสุด 400 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน มูลค่า โครงการประมาณ 90 ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2553
Pruksa Real Estate Pcl.
PRUKSA เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม “Preuksa Real Estate Pcl.” เป็น “Pruksa Real Estate Pcl,” พร้อมเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย การค้าของบริษัทใหม่
บ้านพฤกษานารา
เริ่มบุกตลาดต่างจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆ และเมืองท่องเที่ยว ได้แก่ อยุธยา และ ชลบุรี เป็นโครงการบ้านเดี่ยว แบรนด์ “บ้านพฤกษานารา”
Coral ขille
เริ่มขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยประเทศแรกคือ สาธารณรัฐ Coral ขille มัลดีฟส์ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม แบรนด์ “Coral ขille” บนเกาะ ฮูลูมาเล่ (Hulumale”) โดยร่วมทุน กับ Housing Deขelopment Co. (HDC)
Silขana
ขยายการลงทุนในต่างประเทศไปยังประเทศอินเดีย ในเมืองบังกาลอร์ ทํา โครงการทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว แบรนด์ “Pruksa Silขana” และได้ร่วมลงทุนกับ SOHAM Group of Companies พัฒนาโครงการในเมืองมุมไบ เป็นโครงการทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด
ขยายโรงงานพฤกษาพรีคาสท์ (Pruksa Precast Concrete Factory - PCF) โรงที่ 4 และ โรงที่ 5 ด้วยเงินลงทุน 1,050 ล้านบาท โดยโรงงานที่ 5 เป็นโรงงานผลิตแผ่น Precast ที่ขนาดกําลังการผลิต สูงที่สุดในโลก สามารถผลิตบ้านได้ 430 หลังต่อเดือน เมื่อรวมกับ โรงงานที่ 1 ทําให้บริษัทฯ มีกําลังการผลิตบ้านรวม 690 หลังต่อเดือน
ยอดรายได้รวมสูงสุดในผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
19,034 ล้านบาท
หลังจากการประกาศงบการเงินปี 2552
ปี พ.ศ. 2554
ขยายตลาดมากขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ ทั้ง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม เพื่อ เจาะกลุ่มลูกค้า ระดับกลางถึงระดับบน ทั้งใน กรุงเทพปริมณฑล และต่างจังหวัด เช่น ภูเก็ต และ ขอนแก่น
ยอดรายได้รวมสูงสุดในผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
23,407 ล้านบาท
หลังจากการประกาศงบการเงินปี 2553
ปี พ.ศ. 2555
Pruksa REM “นวัตกรรมก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมคุณ ภาพ” หรือ “Pruksa Real Estate Maทนfacturing (PruksaREM)” เป็นระบบการ ก่อสร้าง ที่พฤกษา ประยุกต์จากแนวคิด กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม โดย จะให้ช่างทํางานก่อสร้าง เฉพาะในงานที่ ตนเองถนัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ในการ ก่อสร้าง สร้างคุณ ภาพ้มาตรฐาน ลดการทํางาน ที่ซ้ำซ้อน
14 ขั้นตอนหลักของการก่อสร้างด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น
ยอดรายได้รวมสูงสุดในผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
23,422 ล้านบาท
หลังจากการประกาศงบการเงินปี 2554
ปี พ.ศ. 2556
“Best CEO Aพard 2013”
รางวัลผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นํายอดเยี่ยม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบรางวัล “Best CEO Aพard 2013” ให้ คุณ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ CEO ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรางวัลสําหรับผู้บริหารที่มีความเป็น ผู้นํายอดเยี่ยม สามารถนําพาองค์กรสู่ความสําเร็จ และเป็น ผู้ยึดถือหลักคุณธรรมใน การบริหารองค์กร รวมทั้งการ มีวิสัยทัศน์ และความสามารถเชิงกลยุทธ ให้ความใส่ใจ กับ กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างดี
“Best Company Performance Aพard 2013“
รางวัลบริษัทจดทะเบียน ที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม
บริษัทฯได้รับรางวัล “Best Company Performance Aพard 2013” เป็นรางวัลที่ มอบให้กับ พฤกษา เรียลเอสเตท ซึ่งเป็น บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานยอด เยี่ยมในกลุ่ม บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 20,000 - 50,000 ล้านบาท
“Outstanding Corporate Social Responsibility Aพard 2013”
บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมดี เด่น” (Outstanding Corporate Social Responsibility Aพard 2013) ด้านกา รดําเนิน ธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมจากงาน SET AพARD 2013 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในกา รดําเนิน ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
“Sustainability Report Aพard 2013”
รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจําปี 2556
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจําปี 2556 (Sustainability Report Aพard 2013) ให้กับ พฤกษา เรียลเอสเตท ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่น และเป็น เพียงบริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับ รางวัลดังกล่าว นับเป็นความสําเร็จอีกชั้นหนึ่งในการ ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
”CSRI Recognition 2013”
รางวัล CSRI Recognition 2013 ประเภทรางวัลทั่วไป
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการที่บริษัทฯ เป็น แบบอย่างที่ดีในการมุ่งมั่นพับนาการดําเนินธุรกิจอย่างมี ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ว่า “พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของหวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุขความอบอุ่น และชีวิตที่ ดีขึ้นในทุกๆวัน” พร้อมทําการปรับโครงสร้างการบริหาร งานองค์กรใหม่ เพื่อให้การบริหารธุรกิจตอบสนองความ ต้องกาsของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกระดับ เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี
 • พัฒนาห้องน้ําสําเร็จรูป เพื่อนํามาใช้กับโครงการคอนโดมิเนียม เพื่อให้ได้รูปแบบที่สวยงามคุณภาพดีขึ้น
 • พัฒนารูปแบบการก่อสร้างคอนโดมิเนียม 8 ชั้น (Loพ Rise) ด้วยระบบพรีคาสท์ (Fully Precast) เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง ขาดแคลนแรงงาน และเพิ่มคุณภาพของการทํางานหน้างาน ตลอดจนให้สถาบัน AIT วิเคราะห์การทนแรงต้านทานจาก การเกิดแผ่นดินไหวของโครงสร้างดังกล่าว
  ผลักดันการใช้ระบบ BIM (Building Information Modeling) เป็นการเรียนแบบ 3 มิติ เพื่อลดปัญหาความปัดแย้งของแบบ ที่จะทําให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการก่อสร้าง และช่วยในการ ประมาณปริมาณวัสดุได้แบบครบวงจร ลดการทํางานหลาย ขั้นตอน โดยเป็นการคํานวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มี ความแม่นยํา และถูกต้อง
ปี พ.ศ. 2557
ก่อสร้างและเริ่มเดินเครื่องผลิต เพื่อโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลําลูกกา โรงที่ 6 และ โรงที่ 7 เพื่อรองรับการเติบโต ตามแผน ธุรกิจของบริษัท ฯ โดยใช้งบลงทุนประมาณ 2,300 ล้านบาท
บนที่ดิน 30 ไร่ ที่นวนคร จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงงานระบบ อัตโนมัติทุกปั้นตอน (Fully Automated Carousel System) เป็น Carousel Plant ที่มีกําลังผลิตสูงที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง นําเท้าจากประเทศเยอรมนี เพื่อผลิตแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก สําเร็จรูป (Bearing พall) โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม การผลิตหกขั้นตอน
Concrete Recycling System
นอกจากนี้ยังนําเทคโนโลยี Concrete Recycling Syst มาใช้ เพื่อนําน้ําทิ้งและเศษคอนกรีตจากการทํางาน นํากลับมาสู่ ขบวนการผลิตอีกครั้ง พร้อมทั้ง ทําการแยกหิน ทราย นํากลับไปใช้งาน ทําให้ไม่มีเศษ วัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตจึงเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
ยอดรายได้รวมสูงสุดในผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
39,041 ล้านบาท
หลังจากการประกาศงบการเงินปี 2556
ปี พ.ศ. 2558
ยอดรายได้รวมสูงสุดในผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
43,027 ล้านบาท
หลังจากการประกาศงบการเงินปี 2557
ปี พ.ศ. 2559
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจัดตั้ง บริษัทโฮลดิ้งขึ้นใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)” และจะนําหุ้นสามัญ ของบริษัทโฮลดิ้ง เป้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ และเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ โดย คาดว่าการปรับโครงสร้างนี้ จะแล้วเสร็จภายใน เดือนพฤศจิกายน 2559 ขอมูลสรุปบริษัท โฮลดง และพฤกษา เรียลเอสเตท ดังแผนภาพ
เพื่อความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุน ที่มีความ ชํานาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ ซึ่งการเพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหม่ๆ ตามแผน กลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท จะช่วยเพิ่มความสามารถ ในการแขนงของบริษัท และ เพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นดังแผนภาพ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง มีดังนี้
 1. เพื่อความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุน ที่มีความ ชํานาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ ซึ่งการเพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหม่ๆ ตามแผน กลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท จะช่วยเพิ่มความสามารถ ในการแขนงของบริษัท และ เพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นดังแผนภาพ
 2. จํากัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
 3. เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการององค์กร เพื่อให้ เหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจในอนาคต
โดยเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีของบริษัทฯ ได้แก่
 1. คงความเป็นผู้นําในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้ระดับต่ำ ถึงปานกลาง (ขalue Segment)
 2. เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในตลาดที่อยู่อาศัยระดับบน (Premium Segment)
 3. หาโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้าง รายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring income)
การปรับโครงสร้างนี้เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อให้กลุ่มพฤกษาสามารถจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและ ยั่งยืน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นให้กับกลุ่มพฤกษาโดยรวมทั้งในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของพฤกษา เรียลเอสเตท และธุรกิจใหม่ที่พฤกษา โฮลดิ้ง จะดําเนินการในอนาคต
ปี พ.ศ. 2560
“กลยุทธ์ Pruksa 4.0”
เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงวาง “กลยุทธ์ Pruksa 4.0” มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) Smart - Product พัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานภายในบ้านให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น 2) Smart - Marketing เน้นการทำตลาดโดยใช้ Digital Marketing เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัล 3) Smart - Home Application พัฒนา Home Service Application ที่รวบรวมบริการต่างๆ แบบครบวงจร นอกเหนือ จากบริการเรื่องบ้าน เช่น บริการล้างรถ เสริมสวย ซักรีด เป็นต้น 4) Smart-Construction นำนวัตกรรมการก่อสร้างที่ทันสมัยระดับโลกมาใช้ในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น “นวัตกรรมพฤกษา พรีคาสท์” และ “นวัตกรรมการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมคุณภาพ Pruksa REM” (Real Estate Manufacturing)
ดำเนินงานตามหนึ่งกลยุทธ์หลักขององค์กร
คือ การขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยังกลุ่มฐานลูกค้ารายได้ใหม่ ในปีนี้จึงเริ่มเปิดโครงการในตลาดพรีเมียม โดยเปิด 5 โครงการ ได้แก่ เดอะรีเซิร์ฟ ทองหล่อ, แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ, เดอะรีเซิร์ฟ พหลโยธิน-ประดิพัทธิ์ และเดอะรีเซิร์ฟ สุขุมวิท 61
นำแบรนด์ The Reserve และ Privacy พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอีกครั้ง
ต่อยอดความสำเร็จ จากการเปิดขายแบรนด์นี้ ในปีที่ผ่านๆ มา และมีการพัฒนาสินค้า แบรนด์ใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า มีการปรับโฉมแบรนด์พฤกษาใหม่ เพื่อยกระดับภาพ ลักษณ์ของแบรนด์ให้ทันสมัย มีสไตล์มากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “Live Inspired” เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตด้วยตัวคุณเอง และมีการปรับแนวทางการใช้สื่อโฆษณาต่างๆ ใหม่ทั้งหมด
ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาคารเขียวจาก German Sustainable Building Council (DGNB)
ซึ่งเป็นสถาบันที่ดูแลเรื่องการประเมินอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี โดยบริษัทฯ ได้รับรองบ้านต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮาส์” ที่โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ โดย พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกในเอเชียที่ได้หนังสือรับรองบ้านอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานสถาบันระดับโลกจากเยอรมันในระดับ Platinum ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของสถาบัน
ตั้งร้านอิ่มสะดวก เซเว่น อีเลฟเว่น ภายในโครงการ
ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับซีพี ออลล์เพื่อจัดตั้งร้านอิ่มสะดวก เซเว่น อีเลฟเว่น ภายในโครงการทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ของพฤกษาทุกโครงการในกลุ่มธุรกิจแวลู เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของพฤกษา โดยเปิดเซเว่น อีเลฟเว่น 3 โครงการแรก คือ พฤกษาวิลล์ 92 อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ, ดีไลท์ วงแหวนฯ-วัชรพลและซีนเนอรี่ ซ.แก้วอินทร์ 25
รับมอบรางวัล “International Star for Quality Award 2017”
ประเภท Platinum ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เนื่องจากบริษัทฯ มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นมืออาชีพ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ถือเป็นเครื่องการันตีด้านคุณภาพการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของพฤกษาในเวทีระดับโลก
เปิดตัวโครงการ Loyalty “พฤกษา แฟมิลี่ พริวิเลจ” (Pruksa Family Privilege)
มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษในเรื่องการอยู่อาศัย ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้กับลูกค้า โดยจับมือกับแบรนด์ชั้นนำกว่า 108 แห่ง ทั้ง โรงแรม รีสอร์ท เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และร้านอาหาร มอบส่วนลดสูงสุดถึง 70% และสิทธิพิเศษมากมาย
ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส “NACC Integrity Awards”
ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องจาก การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการคอรัปชั่น และตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาแบรนด์สินค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม แยก ตามกลุ่มสินค้า
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 2 ชุด รวม 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ปี 9 เดือน 26 วันมูลค่า 2,400 ล้านบาท และ 3 ปี 5 เดือน 28 วัน มูลค่า 2,600 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้น กู้ ในปี พ.ศ.2562 และ พ.ศ. 2563 ตามลําดับ
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 1 ชุด มูลค่า 2,500 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี 5 เดือน 5 วัน ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในปีพ.ศ. 2563
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ 1 ชุด มูลค่า 2,000 ล้านบาท 3 ปี 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ ในปีพ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2561
เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัท
พร้อมปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ และปรับโฉมแบรนด์ใหม่ พร้อมกับนำวิสัยทัศน์คุณทอง มา ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ เข้ามาใช้เป็นแนวคิดการทำงานของพนักงานทุกคน ในการมุ่งมั่น ทุ่มเทใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อการส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด จึงออกมาเป็น แบรนด์ไอเดีย “PRUKSA ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” และใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่ที่มีความหมาย สะท้อนความเป็นพฤกษาซ่อนอยู่ “ใบไม้ซ้อนใบไม้ คือความใส่ใจจากภายในสู่ภายนอก”
รับรางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาด “Pruksa ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต”
ประเภท Bronze Award จากสมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย จากความโดดเด่นของ แคมเปญการตลาด ที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก Brand Purpose ถ่ายทอดลงไป ลึกถึง วัฒนธรรมองค์กร ในการใส่ใจส่งมอบบ้าน ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
“Asia Pacific Property Award 2018”
รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับเวทีนานาชาติ ในงาน Asia Pacific Property Award 2018 จำนวน 3 รางวัลใน 2 โครงการ คือ โครงการ เดอะ รีเซิร์ฟ พหลฯ - ประดิพัทธ์ และโครงการ แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา - ห้วยขวาง
เปิดตัวโครงการระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่โครงการแรกของพฤกษา “เดอะรีเซิร์ฟ สาทร”
ตั้งอยู่บนสาทร ซอย 3 (สวนพลู) ในคอนเซ็ปต์ “Living at Your Own Pace in Sathorn’s New Luxury Residence”
การตลาดรูปแบบใหม่ (New Marketing Approach)
ใช้การทำการตลาดรูปแบบใหม่ (New Marketing Approach) โดยเน้นการใช้สื่อ ดิจิทัลเพื่อเข้าตรงถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว และถือว่าประสบความ สำเร็จเป็นอย่างมาก เช่น การเปิดตัวโครงการทาวน์เฮ้าส์ “พฤกษาวิลล์ มิสทีน รามคำแหง - วงแหวน” เปิดขายเพียง 2 วัน สามารถทำสถิติปิดการขายเฟสแรก สร้าง ยอดขายไปกว่า 650 ล้านบาท
โครงการ “The Tree ดินแดง - ราชปรารภ”
เปิดจองคอนโดมิเนียม Online ครั้งแรกของพฤกษา และสามารถปิดการขายจาก Online Booking อย่างรวดเร็วภายใน 10 นาที ทำให้สามารถช่วยปิดการขายทั้งโครงการได้
รางวัล Best Residential Award 2018
รับรางวัล Best Residential Award 2018 จากโครงการ “เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์” จากการออกแบบดีไซน์โครงการที่โดดเด่น เป็นแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ที่มีเอกลักษณ์ ตอบรับ ไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าไฮเอนด์
“โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา”
ส่งเสริมด้านการศึกษา ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน “โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนา กำลังคนด้านอาชีวศึกษา” เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางด้านงานก่อสร้าง พร้อมสร้างเสริมประสบการณ์จากการฝึกงานจริงที่โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์
Best Development Marketing Asia Pacific
รับรางวัลการันตีคุณภาพจากเวทีระดับโลกในงาน International Property Awards 2018-2019 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ คือโครงการ “แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา - ห้วยขวาง” โดยเป็น Regional Winner ในรางวัล Best Development Marketing Asia Pacific จากภาพรวมโครงการ คุณภาพการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมภายในและ ภายนอก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร Pearl Bangkok
ซึ่งเป็น สำนักงานใหญ่ของพฤกษาอย่างเป็นทางการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง หาที่สุดมิได้ ยังความปลาบปลื้ม โสมนัสและเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานพฤกษาเป็นล้นพ้น
ปี พ.ศ. 2562
รับรางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นแห่งปี Thailand Top Company Awards 2019
ประเภท Top Management Award จากความเป็นเลิศในการกำหนด กลยุทธ์การบริหารองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ใส่ใจเพื่อตอบ สนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านที่อยู่อาศัยและบริการได้อย่างดี เยี่ยม
เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ CHAPTER
คอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ ชูคอนเซ็ปต์ “Curated Living Experience” ที่พร้อมมามอบประสบการณ์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร บน 3 ทำเล ได้แก่ แชปเตอร์ ทองหล่อ 25, แชปเตอร์ จุฬาฯ - สามย่าน และแชปเตอร์ เจริญนคร - ริเวอร์ไซด์
จัดโครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa”
ร่วมกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา จัดโครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa” สร้างสมรรถนะครูอาชีวศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรม ก่อสร้างในยุค 4.0 ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง รวมถึง นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแบบเฉพาะพฤกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ให้ครูอาชีวะ พร้อมสร้างเสริมประสบการณ์จากการฝึกงานจริงที่โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ และกระบวนการก่อสร้างบ้านด้วย PRUKSA REM ที่ไซต์ก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ
เปิดตัวธุรกิจใหม่ “DEAL”
ให้บริการด้านการซื้อ ขาย เช่า ที่อยู่อาศัย โดยนำ Digital Platform มา ใช้พัฒนาระบบ AI Matching เพื่อเลือกที่อยู่อาศัยให้ตรงใจกับความ ต้องการของลูกค้า พร้อมจัดทำระบบการบริหารจัดการยูนิตซื้อขาย บริหารข้อมูลต่างๆ ที่จะสามารถดึงข้อมูลได้แบบ Real-Time ทุกที่ ตลอด 24 ชม.
เปิดตัว Pruksa Official Shop ที่ Shopee
เพิ่มช่องทางการขายให้เข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมากขึ้น ด้วยการเปิด ตัว Pruksa Official Shop ที่ Shopee เพื่อต่อยอดธุรกิจในช่องทาง ออนไลน์ให้พฤกษาสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานทั่วประเทศ ยกระดับ อสังหาริมทรัพย์ไทยเข้าสู่อีคอมเมิร์ซอย่างเต็มรูปแบบ
“PRUKSA Living Tech”
ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ เปิดตัวแคมเปญการ ตลาด “PRUKSA Living Tech” เทคโนโลยีเพื่อที่อยู่อาศัยที่ผสานกับ นวัตกรรมทางธรรมชาติไว้อย่างลงตัว ซึ่งเกิดจากความเข้าใจความ ต้องการของลูกค้าและคนไทยอย่างแท้จริง โดยครอบคลุมการอยู่อาศัย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Healthy เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ Green เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม Safety เทคโนโลยีการอยู่ อาศัยเพื่อความปลอดภัย และ Smart เทคโนโลยีการอยู่อาศัยให้ คุณเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์เพื่อความสะดวกสบายของคนยุคดิจิทัล
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน ประจำปี 2562
จากการออกแบบคอนโดมิเนียมแบรนด์ The Tree ซึ่งผ่านเกณฑ์การ ประเมินแบบอาคารและถูกรับรองให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานตาม มาตรฐานการออกแบบอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code ที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดไว้ จำนวน 3 โครงการ คือ The Tree สุขุมวิท 71 - เอกมัย, The Tree จรัญ 30 อาคาร A และ B และ The Tree ลาดพร้าว 15
คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562”
สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะที่พฤกษามีผลงานนวัตกรรมที่ สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่นหลากหลาย
คว้ารางวัลชนะเลิศ “ASA Real Estate Awards 2019”
รับรางวัลอันทรงคุณค่าระดับสากล World Branding Awards
แบรนด์ “พฤกษา” รับรางวัลอันทรงคุณค่าระดับสากล World Branding Awards ในฐานะแบรนด์แห่งปี หรือ “Brand of the Year” ในระดับชาติ สาขานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของแบรนด์ โดยสะท้อนให้เห็นถึงความนิยม และการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์พฤกษา
ปี พ.ศ. 2563
รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards)
จากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการ ยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้วยการกําหนดนโยบาย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับการส่งเสริมการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมใน องค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และ รับผิดชอบต่อสังคม
รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทําคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
จากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยพฤกษาเป็นบริษัท อสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ สะท้อนถึงเป้าหมายองค์กร “พฤกษาใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต”
Pruksa Drive View
ครั้งแรกในวงการอสังหาฯ จับมือพาร์ทเนอร์ริเริ่มไอเดีย Pruksa Drive View บริการ รับส่งลูกค้าเยี่ยมชมโครงการทาวน์เฮาส์พฤกษาด้วยรถยนต์พร้อมคนขับ อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าถึงบ้านสําหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าชมโครงการทาวน์เฮาส์พฤกษา ผ่าน Facebook เพจ “เพื่อนบ้าน” เพื่อเข้าถึงลูกค้าทุกช่องทางในยุคดิจิทัล
เปิดตัวแคมเปญการตลาด “ความสุขทุกตารางนิ้ว บนพื้นที่ที่ใช่สําหรับคุณ”
โดยตีโจทย์เทรนด์ความต้องการที่ เปลี่ยนไปของลูกค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยฟังก์ชันการอยู่อาศัยที่ยกระดับคุณค่าการใช้ชีวิตของ ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม ให้การใช้งานบนพื้นที่นั้นๆ ใช้งานได้มากกว่าและ “ใช่” มากกว่าที่เคย
เปิด “เดอะปาล์ม แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์”
มูลค่า 1,800 ล้านบาท บ้านเดี่ยวระดับพรีเมี่ยมที่สมบูรณ์แบบ ทุกฟังก์ชั่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ A Reflection on your success บนทําเลเชื่อมต่อถนนแจ้งวัฒนะ มุ่งชิงส่วนแบ่ง ตลาดกลุ่มลูกค้าระดับบน
“White Glove Experience”
ร่วมกับ บริษัท แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ จํากัด และ บริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จํากัด ผู้จําหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่าง เป็นทางการ มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับกับโปรแกรม “White Glove Experience” สําหรับลูกค้าโครงการ “เดอะปาล์ม” บ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่ของพฤกษา
“อยู่ฟรี 1 ปี พร้อมอิ่มฟิน”
ร่วมกับ Grab ผู้นําแห่งวงการ Food Delivery ออกแคมเปญ “อยู่ฟรี 1 ปี พร้อมอิ่มฟิน” ตอบโจทย์การ อยู่อาศัยและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสําหรับผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริง มอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่จอง และโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวในเครือพฤกษาที่เข้าร่วม ทั้งแบรนด์ภัสสร เดอะ แพลนท์ และ เนเชอร่า
โครงการ “วน” รณรงค์ให้ลูกบ้านแยกขยะพลาสติก
ร่วมกับ ที่พี่บีไอ ในโครงการ “วน” รณรงค์ให้ลูกบ้านแยกขยะพลาสติกเพื่อนํากลับมา รีไซเคิลใหม่ นําร่องที่ โครงการ พลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น 1-3 และพลัมฯ มิกซ์ แจ้งวัฒนะ เดอะแพลนท์ เอลิท พัฒนาการ และ เดอะ คอนเนค พัฒนาการ 38
ปี พ.ศ. 2564
ได้รับการยกย่องด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย
จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6
โดยโครงการบ้านพฤกษา 111 (รังสิต - บางพูน 2) ผ่านการประเมินในระดับเงิน และโครงการบ้านพฤกษา 123 (พหลโยธิน-คลองหลวง) พร้อมด้วยนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านพฤกษา 81 (พหลโยธิน – นวนคร) ผ่านการประเมิน ในระดับทองแดง ซึ่งพฤกษาเป็นบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งเดียว ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณครั้งนี้
ศึกษาเทรนด์ความเปลี่ยนแปลงของโลก และความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภคยุคใหม่
พัฒนาแนวคิด “พฤกษาใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต Tomorrow. Reimagined.” สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้ชีวิต ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในวันนี้ และพรุ่งนี้
พร้อมเปิดตัว Pruksa Next โครงการ Venture Building เพื่อพัฒนา นวัตกรรมฟังก์ชัน และบริการ การอยู่อาศัย ที่ตอบโจทย์และยกระดับคุณค่าการ ใช้ชีวิตของคนไทยในอนาคต เพื่อเติมเต็มชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น
แบรนด์ “บ้านพฤกษา” ประกาศรีแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 28 ปี
ภายใต้ Concept “บ้านหลังเเรก เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
(First home, better life) เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ของตลาดทาวน์โฮม ที่มุ่งมั่นส่งมอบบ้านที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อยกระดับชีวิตทั้งในวันนี้และอนาคต พร้อมปรับโลโก้ และดึงผู้เชี่ยวชาญร่วมออกแบบบ้านใหม่
รับรางวัล “Top 10 Developer Awards”
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จาก BCI Asia
เป็นการรับรางวัลสำหรับ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2020 มอบให้ 4 โครงการของพฤกษา ได้แก่ แชปเตอร์ ทองหล่อ 25, เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย, เดอะ ไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์, แชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน และรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2021 มอบให้แก่ 4 โครงการ คือ แชปเตอร์ เจริญนคร-ริเวอร์ไซด์, เดอะ ไพรเวซี่ สุขุมวิท 101, เดอะ ปาล์ม แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์, ภัสสร ดอนเมือง-ธูปะเตมีย์
รับรางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นแห่งปี
Thailand Top Company Awards 2021
เนื่องจากความเป็นเลิศในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กรให้สามารถเติบโต อย่างยั่งยืน ใส่ใจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านที่อยู่อาศัย และบริการได้อย่างดีเยี่ยม
ปี พ.ศ. 2565
“พฤกษา” อสังหาฯรายแรกและรายเดียวของไทย
คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรโปร่งใสครั้งที่ 10”
จากสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
โดยเป็นเพียง 1 ใน 3 จากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ซึ่งรางวัลองค์กรโปร่งใสเป็นรางวัลที่ ป.ป.ช.พิจารณามอบให้กับองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยยอมรับและปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน
เปิดตัวแคมเปญการตลาด “พฤกษา ลีฟวิ่ง โซลูชั่น” (บ้าน)
ใส่ใจทุกรายละเอียดการใช้ชีวิต คิดมาเพื่อคุณ
สะท้อนแนวคิดความใส่ใจของพฤกษาที่มีต่อการสร้างที่อยู่อาศัยตอบรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม พร้อมรองรับทุกการใช้ชีวิตสำหรับทุกเจนเนอร์เรชั่นในบ้าน
“พฤกษา” รับรางวัลเกียรติยศ
Thailand Top Company Award 2022
ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน โดยรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องหมายของการยกย่อง เชิดชูเกียรติ องค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของประเทศ และถือเป็นแบบอย่างของวิธีคิดวิธีปฏิบัติให้แก่องค์กรธุรกิจอื่น ๆ ทั้งทางด้านผลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
พฤกษา ปลุกพลังบวกเพื่อคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของลูกบ้านให้ดียิ่งขึ้น
เปิดตัว “ฟิวเจอร์” Life Insprier เสมือนจริงสุดน่ารัก
ที่จะมาช่วยชาร์จพลังกายเสริมพลังใจในการใช้ชีวิตทุกวันแบบแอคทีฟไลฟ์สไตล์ ดนตรี กีฬาและงานอดิเรก
ตอบรับเทรนด์ “สุขภาพดีคือคุณภาพชีวิตดี” ภายใต้แคมเปญใหม่ Unlock Your Future Living
ชวนปลดล็อกทุกมิติการใช้ชีวิต ภายใต้นวัตกรรมดีไซน์ “พฤกษา ลิฟวิ่ง โซลูชั่น” ที่ออกแบบพื้นที่และฟังก์ชั่นในบ้านเพื่อรองรับกิจกรรมหลากหลายตอบสนอง Insight
พฤกษา คว้ารางวัลระดับนานาชาติ BCI Asia Awards
ต่อเนื่อง 12 ปีซ้อน
โดยพิจารณาจากแนวคิด การออกแบบ รวมถึงแนวคิดของการพัฒนาโครงการแบบยั่งยืน ถือเป็นเครื่องการันตีด้านความใส่ใจด้านการออกแบบ ดีไซน์ที่ตอบรับเทรนด์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต พร้อมมุ่งมั่นส่งมอบคุณภาพชีวิต สุขภาพดีและสภาพแวดล้อมที่มีความยั่งยืน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม “Pruksa Living Solution” เพื่อพัฒนาบ้านที่ตอบโจทย์ให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวของพฤกษา คว้ารางวัลสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2565 (Product Innovation Award 2022)
จากความโดดเด่นของแนวคิดนวัตกรรม “ลิฟวิ่ง โซลูชั่น” ที่ทำให้การดีไซน์บ้านสามารถตอบรับเทรนด์การอยู่อาศัยใหม่ได้รอบด้านทั้งการส่งเสริมสุขภาพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
จัดงานแถลงข่าวในโลกเสมือนจริงบน Metaverse ครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย
เปิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร พร้อมมอบประสบการณ์ในโลกเสมือนจริง ผ่าน Virtual gamification ซึ่งนอกจากจะได้ในเรื่องของความสนุกในเกมส์ ยังช่วยให้ผู้สนใจเลือกซื้อบ้าน ได้ลองสัมผัสและเยี่ยมชมโครงการผ่านประสบการณ์แบบ Virtual Experience
พฤกษา ร่วมกับ ViMUT Wellness ในการพัฒนาโครงการ พฤกษา อเวนิว บางนา วงแหวน ให้เป็นชุมชนสุขภาพดี
(Wellness Living Community) อย่างครบวงจร โดยพัฒนาที่อยู่อาศัยตั้งแต่การออกแบบบ้านให้เป็นบ้านเพื่อสุขภาพ (Healthy Home) สำหรับทุกวัย ไปจนถึงให้บริการดูแลสุขภาพ ผ่านทางออนไลน์ (Telemedicine) ร่วมกับโรงพยาบาลวิมุต รวมถึงบริการการดูแลสุขภาพและพักฟื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชน
เปิด “วิมุต เวลเนส เซ็นเตอร์” (ViMUT Wellness Center) แห่งแรก ใน พฤกษา อเวนิว บางนา-วงแหวน
ด้วยความเชื่อของ “บ้านที่ดี สุขภาพที่ดี” เป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดีทั้งในวันนี้และอนาคต
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2536 โดยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ภายใต้ชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด และมีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทุน แบ่งเป็น ภายในและภายนอกประเทศ (เฉพาะที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ แล้ว)
ณ 31 ธันวาคม 2563
ลำดับ1234
ปีที่ก่อตั้ง2548254925492551
ชื่อบริษัท / ร่วมทุนเกสรก่อสร้างพุทธชาด เอสเตทพนาลี เอสเตทพฤกษา โอเวอร์ซีส์
สถานที่กทม.กทม.กทม.กทม.
ทุนจดทะเบียน100 ล้านบาท1,000 ล้านบาท1,000 ล้านบาท600 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว100 ล้านบาท800 ล้านบาท800 ล้านบาท500 ล้านบาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น----
สัดส่วนการถือหุ้น100%100%100%100%
Copyright © 2024 Pruksa Inc.