ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชัน

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทจะปกปิดสถานะของ
ผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย

หมายเหตุ :
1. หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์ม
ท่านสามารถเลือกกรอกข้อมูลได้เฉพาะที่มี *
2. หากท่านประสงค์จะได้รับรางวัลในการแจ้งเบาะแสตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทฯ กำหนด โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ
3. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลในการ
แจ้งเบาะแสได้ที่ หน่วยงานธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการ
02 080 1739 ต่อ 48611 และ 084-875-4784
4. ข้อร้องเรียนของท่านจะถูกส่งให้ ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบ โดยทางบริษัทฯ จะปกปิดข้อมูลของท่านเป็นความลับ
ข้อมูลการร้องเรียน

ประเภทการร้องเรียน*

ผู้ร้องเรียน*

หัวข้อการร้องเรียน
หน่วยงาน / โครงสร้างที่ต้องการร้องเรียน
รายละเอียด*
เอกสารแนบ
*ขนาดไม่เกิน 2 MB และไม่อนุญาตให้อัปโหลดไฟล์ EXE
1.
เอกสารประกอบการร้องเรียน


ข้อมูลผู้ร้องเรียน
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.
ช่องทางร้องเรียนแจ้งเบาะแส
เรื่องการทุจริตคอรัปชัน
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้เปิดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ทุจริตคอร์รัปชัน หรือร้องเรียนการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ข้อมูลรายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป
ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความซับซ้อนของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนจะต้องกระทำโดยสุจริต
ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งบริษัทฯ หรือพนักงาน ไม่กล่าวหา
ผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอ