การพัฒนาเเละส่งเสริมการเรียนรู้

Pruksa Academy
สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร Pearl Bangkok ชั้น 4 เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ทั้งด้านงาน Core Function (งานด้านการก่อสร้าง และงานด้านธุรกิจ) รวมทั้งงานสนันสนุนต่างๆ ให้บุคลากรของบริษัท มีมาตรฐานการทำงานที่ดี รวมทั้งเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน โดยมีการรับนโยบายด้านวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทและปรับให้รองรับกับสถานการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งศึกษาความต้องการจากผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มงานต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่จัดขึ้นให้กับผู้บริหารและพนักงานในทุกส่วนงานได้ตรงกับความต้องการและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและบริษัทมากที่สุด Test
Pruksa Academy เเบ่งหมวดวิชาเป็น 7 หมวด
1.หมวดพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่
หลักสูตรที่สำคัญเเละจำเป็น
2.หมวดพัฒนาตนเองเเละบริหารโครการ
หลักสูตรที่สำคัญเเละจำเป็น
3.หมวดพัฒนาตนภาวะผู้นำ
องค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้างาน โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบัน ที่ต้องดูแลลูกน้องหลากหลายช่วงวัย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมศักยภาพของทีมงานให้สามารถส่งมอบผลงานตามหน้าที่ รับผิดชอบได้
4.หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรที่สำคัญเเละจำเป็น
5.หมวดควบคุมคุณภาพเเละความปลอดภัย
หลักสูตรที่สำคัญเเละจำเป็น
6.หมวดตามกลุ่มอาชีพ
หลักสูตรที่สำคัญเเละจำเป็น
1
2
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.